Застраховка Автокаско

Автомобилната застраховка има за цел да осигури застраховка за сухопътни превозни средства, ремаркета и полуремаркета, за да предотврати всички загуби или частични щети, причинени от застрахователни събития, причинени от застрахователни рискове. Според желанията на застрахования, особено последното е посочено в условията и удълженията на подписаната застрахователна полица. Каско застраховката може да е валидна в България или Европа. Застраховката Auto Casco осигурява цялостна застрахователна защита за превозни средства за предотвратяване на пожар, кражба, злонамерени действия на трети страни, природни бедствия и пътнотранспортни произшествия. Включително щети в състоянието на паркиране и други неизключващи събития, които причиняват частични щети или пълна загуба на превозното средство.

Покритите рискова могат да бъдат:

 • Пожар.
 • Експлозия.
 • Природни бедствия.
 • Авария.
 • Пътно-транспортно произшествие.
 • Злоумишлени действия на трети лица.
 • Кражба или грабеж.

Застраховката може да включва само някои от изброените покрития, които са съобразени с предназначението на автомобила и желания размер на застрахователната премия (цената на застраховката) от страна на клиента.

Застраховката е доброволна, т.е. няма задължителен характер както застраховка Гражданска отговорност. Полицата обикновено се сключва за период от една година, освен ако не е уговорено друго.

Необходими документи и изисквания за автомобила:

За закупуване на автомобилна застраховка Casco трябва да се представи копие от свидетелството за регистрация на превозно средство (сертификат за подарък). Ако автомобилът е новозакупен от официалния вносител на марката, се изискват копие от фактурата за покупка и копие на талона. По време на закупуването на застраховката и в рамките на срока на валидност автомобилът трябва да бъде технически непокътнат и заверен от билет за технически преглед. Когато настъпи застрахователно събитие, застрахователната компания проверява валидността на талона за технически контрол, така че трябва да го следвате. Повечето застрахователни компании изискват при закупуване на застраховка Casco автомобилът да бъде оборудван с активна звукова алармена система. След издаване на застрахователна полица за МПС, превозното средство трябва да бъде инспектирано. Само по този начин можете да поемете всички рискове от превозното средство.

Територия на валидност на автокаско:

Застраховката е валидна на територията на Република България. Ако застраховка „Каско“ и застраховка „Гражданска отговорност“ са подписани от една и съща застрахователна компания, превозното средство ще получи безплатната застраховка на Auto Casco в държавите-членки на ЕС. Ако двата вида застраховки принадлежат на различни компании, за да стане застраховката Auto Casco валидна в чужбина, застрахователната полица ще бъде допълнена и изплатена според тарифата, определена от съответната застрахователна компания. Независимо от това къде е установена гражданската отговорност, застраховката на определени дружества може да бъде валидна в Република България и други държави (държави-членки на ЕС и MSZK). В някои държави / региони (Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Албания, Босна и Херцеговина и Косово) са изключени.

Автомобилната застраховка Casco обикновено е валидна в Република България. През последните години застрахователните компании предлагат безплатна застраховка в чужбина, но във всички случаи препоръчваме да се консултирате с вашия брокер или да прочетете внимателно полицата, преди да напуснете страната.

Застрахователна сума:

Към датата на установяване на застраховката договорената застрахователна сума не трябва да надвишава действителната стойност на превозното средство и се определя въз основа на предоставената марка и модел на превозното средство, година на производство, кубатура, вид гориво, киловати / конски сили, брой врати и други данни спецификация.

Каква е цената за застраховка автокаско:

Цената на застраховката Auto Casco се определя лично, в зависимост от вида, характеристиките и допълнителното оборудване на автомобила, особено вашите лични предпочитания в случай на спешност. Застраховката може да бъде платена в брой или по банков път, еднократно или на вноски (до четири вноски), тъй като повечето застрахователни компании не увеличават цената. От цената можете да използвате отстъпка – за неразрушително подновяване, еднократно плащане, нови клиенти, има гражданска отговорност за същата фирма.

Как да действаме при събитие:

В случай на застрахован, за да получи достатъчно обезщетение, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, посочени в „Общите условия на застраховка“ Авто Каско „, а именно:

 • да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопасност, други).
 • да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката.
 • да предостави увреденото МПС за оглед пред застрахователя без да е отстранена повредата.

Срокове за завеждане на щети:

За събития, различни от пожар и кражба, уведомете писмено застрахователя в рамките на 3 дни; В случай на пожар и кражба уведомете писмено застрахователя в рамките на 24 часа след като научите за инцидента. Ако загубите или откраднете заключеното устройство, удостоверение за дистанционно управление или регистрация (талон) или регистрационен номер, моля, уведомете незабавно КАТ и вземете бележка. Уведомете застрахователната компания в рамките на 24 часа. Във всеки случай, моля, незабавно уведомете компетентния орган за съответните документи:

 • при ПТП – КАТ на тел.166 или тел.112 и поискайте посещение на място.
 • при кражба – РПУ на МВР, на чиято територия се намирате.
 • при природни бедствия – Метеорологична служба на тел.090012015.
 • при пожар – Противопожарна служба на тел. 160 или тел.112.

Документи необходими за завеждане на щети:

 • застрахованият или негов упълномощен представител представя следните оригинални документи:
 • Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея.
 • Свидетелство за регистрация на МПС.
 • Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие.
 • Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение.
 • Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (двустранен констативен протокол, служебна бележка и др).
 • Автомобилни застраховки

Направи запитване за застраховка

Напред