Застраховка на финансови и търговски рискове

Застраховката покрива рисковете от търговски банки, предоставящи заеми на физически или юридически лица поради спиране на плащанията, фалит и / или фалит на кредитополучателя. Обектът на застраховане може да бъде еднороден кредитен портфейл със сходни рискове или единичен заем с висока стойност и характеристики на личния риск.

Търговското кредитно застраховане също спада към категорията кредитно застраховане. Той покрива рисковете, които търговците поемат поради спиране на плащанията, фалит и последващ фалит на контрагенти, както е посочено в Търговския закон. Обезщетението е равно на дължимата сума след приспадане на договорената франшиза. Тази застраховка е валидна само за Република България.

1. Застраховка срещу краткосрочен търговски риск (пазарен и непазарен)

Предмет на застраховката е плащане въз основа на търговски сделки, от които периодът на отложено плащане е до 2 години. Покрива бизнес рискове (фалит и забавяне на плащанията), свързани с чуждестранни купувачи.

2. Застраховка срещу вътрешен търговски риск

Предмет на застраховката е плащане въз основа на договор за продажба на стоки или предоставяне на услуги, а периодът на отложено плащане е до 2 години. Включване на търговски рискове (фалит и забавяне на плащанията), свързани с българския купувач – контрагент по търговската сделка.

3. Застраховка срещу средносрочен и дългосрочен риск

Предметът на застраховката е плащане по договори за износ на стоки и услуги, а срокът на плащане е от 2 до 5 години (краткосрочно) до повече от 5 години (дългосрочен риск). Покритите рискове са всички търговски и политически рискове.

4. Застраховка срещу краткосрочен политически риск

Предмет на застраховката е плащане въз основа на търговски сделки, от които периодът на разсрочено плащане е до 2 години. Рисковете за подписване са политически рискове, свързани със страната, в която се намира чуждестранният купувач.

5. Застраховка на банкова гаранция

Предмет на застраховката е издаването на договори с банкови гаранции, свързани с условия, определени за български търговци или производители. Банката, издала гаранцията, е застрахована, кредитополучателят е поръчател по гаранцията, а кредитополучателят е кредитополучателят по договора за кредит. Видовете гаранции, които могат да бъдат гарантирани, включват: гаранция за добро изпълнение, гаранция за наддаване или конкуренция, гаранция за авансово плащане и други гаранции.

6. Застраховка на акредитиви

Предметът на застраховката е акредитив, издаден за български износители. Както българските банки (като консултанти по акредитивни операции), така и самите компании за износ могат да се застраховат. Рискът по поемане се отнася до риска, че емитиращата банка на банката не изпълни или отхвърли акредитива и няма право или основание да приеме акредитива в съответствие с условията на акредитива, за да изпълни задължението си да плати на износителя на съответните падежи.

Направи запитване за застраховка

Напред