ПАРТНЬОРИ

Кредити

Райфайзенбанк

Райфайзенбанк е сред водещите универсални банки в страната, предлагаща банкови услуги във всички сегменти – корпоративно и инвестиционно банкиране, малки предприятия и услуги за физически лица.

Банка ДСК

Традиционен лидер в банкирането на дребно, Банка ДСК заема водещи позиции и в частното и корпоративно банкиране. Тя е финансовата институция с най-голям брой клиенти, лидер по доверие сред потребителите на финансови услуги и най-предпочитан работодател от студентите в страната.

УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк е една от водещите банки в България и член на УниКредит, успешна Паневропейска търговска банка.

Ние в УниКредит Булбанк, предлагаме решения за всички предизвикателства и възможности, с които нашите клиенти се сблъскват в своето ежедневие. Стремим се да бъдем доверен и дългосрочен партньор, който дава истинска стойност за нашите клиенти.

KBC Груп

Основана през 1998 г. след сливането на две белгийски банки (Kredietbank и CERA Bank) и белгийска застрахователна компания (ABB Insurance), днес КВС Груп е работодател на над 42 000 служители и основна банка или застраховател на над 11 млн. клиенти.

Основните пазари, в които КВС Груп присъства, са Белгия, Чехия, Словакия, Унгария, България и Ирландия.

Пощенска банка

Пощенска банка, с юридическо име „Юробанк България“ АД, e четвъртата по активи банка в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции.
Пощенска банка има дългосрочен кредитен рейтинг BBB-, положителна перспектива, потвърден през юни 2020 г. от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР).

Първа инвестиционна банка (Fibank)

Първа инвестиционна банка (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания.

Fibank е иновативна и клиентски ориентирана кредитна институция, която предлага разнообразна гама от продукти и услуги както за индивидуални, така и за фирмени клиенти. С традиции в корпоративното банкиране и с разширено присъствие на пазара на банкиране на дребно Първа инвестиционна банка e сред водещите институции в страната в сферата на картовия бизнес и в международните разплащания. Fibank е предпочитана банка за спестяване от населението, която предлага високо качество на клиентско обслужване съгласно най-добрите банкови практики. Fibank е сред пионерите в бизнеса с инвестиционно злато и с други благородни метали с уникални за българския пазар продукти и услуги. Първа инвестиционна банка предлага на клиентите високотехнологични решения и модерно банкиране.

Застраховки

ЗАД „Армеец”

ЗАД „Армеец” е основано през 1996 г. с основни акционери Министерство на отбраната и Търговски дружества от системата на МО. През 1998 г. компанията е лицензирана с Разрешение №7/15.06.1998г. на Национален съвет по застраховане при Министерски съвет на Р България.

ЗД “Бул Инс” АД

ЗД “Бул Инс” АД е учредено на 31 август 1995 г., а от 16 юли 1998 г. е лицензиран застраховател от Националния съвет по застраховане при Министерски съвет, съгласно изискванията на Закона за застраховането.

ЗАД Булстрад

ЗАД Булстрад Виена Иншуранс Груп е основано на 31 юли 1961 г. Оттогава компанията развива всички видове застраховане и презастраховане като авиационно и морско застраховане, в които има водещо място на българския застрахователен пазар, карго и имуществено застраховане, застраховане на МПС и строително-монтажни рискове, лично застраховане и други.

ДЗИ

На 27.06.1946 г. е приет Законът за национализация на застрахователните дружества и за държавния монопол в застраховането.
Съгласно този закон всички активи и пасиви на съществуващите акционерни и кооперативни застрахователни дружества. Ведомствени каси, фондове, застрахователни отдели на банките и други, се поемат от Държавния застрахователен институт. Всички действащи застраховки и портфейли, задължения, както и презастрахователните договори запазват своето действие и преминават по право върху ДЗИ. С този акт по същество се извършва сливане на действащите застрахователни предприятия в една голяма компания. Държавният застрахователен надзор също преустановява дейността си, тъй като функциите по контрола на застраховането също преминават в ДЗИ.

Дженерали Застраховане АД

Дженерали Застраховане АД е създадена през 1991 г. (като ЗК Орел АД) и е първата лицензирана компания – с решение № 1 от 26. 03. 1998 г. на Националния съвет по застраховане. Считано от 18.12.2015 г. обединението на ЗАД“Виктория” и Дженерали Застраховане АД беше реализирано. Обединеният екип работи подбранда на Дженерали.

ЗК “ЛЕВ ИНС” АД

ЗК “ЛЕВ ИНС” АД е учредена през 1996 г. и е една от първите застрахователни компании у нас с изцяло частен капитал.
Преминавайки през трудния етап на прехода от държавно регулирана икономика към предизвикателствата на свободния пазар, спазвайки стриктно изискванията на българското и международното право, компанията разшири икономическата си стабилност и се утвърди като водещо застрахователно дружество в България.

ЗАД “ОЗК – Застраховане” АД

ЗАД “ОЗК – Застраховане” АД е основана на 27.12.1996 г. и е сред първите лицензирани за общо застраховане дружества – с Протокол № 9 от 15.06.1998 г.
Собственият капитал на компанията е 6 млн. лв. и съответства на изиcкванията за минимален капитал на упражняваща общо застраховане компания.

UNIQA

UNIQA има повече от 150 години опит в застраховането.

Това е компанията, която се ползва с най-голямо доверие в Австрия и една от водещите застрахователни групи в Централна и Източна Европа.

ЗПАД „България“

Основано на 22 март 1991 г. ЗПАД „България“ е първото частно застрахователно дружество на българския пазар, а от 1999 г. вече е част от групата на Алианц. Със стабилен темп на развитие през годините, дружеството е сред водещите компании на застрахователния пазар.

През 2016 г. брутният премиен приход на дружеството е 163 млн. лева, което представлява ръст от 3,9%. Спечелването на доверие сред нашите клиенти се основава на точното и адекватно поемане на договорните задължения и обезщетяване в срок на претърпените загуби от застрахователни събития. През годината са изплатени обезщетения на клиенти в размер на 77,5 млн. лв.

ЕВРОИНС“ АД

„Застрахователно дружество ЕВРОИНС“ АД  e една от първите застрахователни компании в България. Получила лиценз за Общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год.  Разрешение за извършване на застрахователна дейност №8 от 15.06.1998 год. Издадено от Националния съвет по застраховане при МС на Република България.

Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на пакетни застрахователни продукти. Покриващи широк спектър от рискове и осигуряващи комплексно застрахователно обслужване на клиентите. Портфейлът на „Застрахователно дружество ЕВРОИНС“ АД  обхваща над 63 броя застрахователни продукти. Покриват 18 вида застраховки от общо 18 разрешени на общозастрахователните дружества.

„Застрахователно дружество ЕВРОИНС“ АД  е един от десетте учредители на „Националното бюро на българските автомобилни застрахователи“.

ДаллБогг: Живот и Здраве АД

ДаллБогг: Живот и Здраве АД е част от групата на Търговска Лига – Национален Аптечен Център АД, Чайкафарма
Висококачествените Лекарства АД и Български Кардиологичен Институт АД – един от най-големите холдинги в България. Създадена преди повече от 20 години, благодарение на своя професионализъм и постоянство на пазара, групата се превърна в мащабна холдингова структура, осъществяваща дейност предимно в областта на здравеопазването, производствената фармацевтична индустрия, както и в застраховането.

Групама Груп

Групама е френски застраховател с повече от 100 години история. Първоначално компанията е създадена като взаимна организация от група земеделски производители.Чиято цел е да обедини и намира решения на застрахователни им нужди.

И до днес Групама е лидер в земеделско застраховане във Франция. С годините се налага на международния пазар като доверен застраховател. Предлагащ различни застрахователни и животозастрахователни продукти.
Групама Груп оперира в 3 направления: застраховане, банково и финансово обслужване. Структурата на Групата обхваща 3 търговски марки: Groupama,Amaguiz.

Групама има международно присъствие в над 11 държави в Европа, Азия и Африка.
В България Групата е представена от дружествата „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

ЗАД „Асет Иншурънс” АД

ЗАД „Асет Иншурънс” АД е модерна, динамично развиваща се застрахователна компания, осигуряваща качествено обслужване и максимална степен на защита на интересите на застрахованите лица; компания, която, в случай на настъпване на застрахователно събитие, своевременно и справедливо обезщетява претърпените от клиентите й вреди.

Дружеството предлага на българския застрахователен пазар пълната гама от застраховки в сегмента на общото застраховане, включващи както традиционни застраховки, така и много иновативни застрахователни продукти, разработени на базата на най-добрите водещи международни практики и същевременно отчитайки комплексно нуждите от застрахователна защита на всички свои бъдещи клиенти. Със своето портфолио от над 40 застрахователни продукта,изцяло УЕБ базирани, ЗАД „Асет Иншурънс” АД е в състояние да отговори своевременно, адекватно на всички възникнали потребности в областта на общото застраховане чрез разработване на гъвкави, оптимални застрахователни решения с оглед нуждите на всеки конкретен клиент.
Във фирмената политика на ЗАД „Асет Иншурънс” АД, са залегнали принципите на световните стандарти за качеството на клиентското обслужване в общото застраховане. Дружеството залага на високия професионализъм; на компетентността и коректността на специалистите и партньорите си с цел спечелване доверието на своите клиенти и за изграждане на взаимоизгодно сътрудничество в дългосрочен план.
ОФИЦИАЛЕН ПОСРЕДНИК : “ Надя Груп 83 ЕООД “ – агент на Застрахователна Компания  „Асет Иншурънс” АД .

Мондиал Асистанс

Туристически застраховки за всякакви ситуации

Застраховайте се срещу високи медицински разходи в чужбина и пътувайте спокойно! Вземете пакет с отмяна на пътуване, за да се предпазите от неустойки, когато поради болест или друго неочаквано обстоятелство (съгласно ОУЗ) се наложи да откажете пътуването си.

Избегнете високите разходи за за медицинско обслужване в чужбина при болест, злополука и др. Изберете ПРЕМИУМ вариант за особено всеобхватни застрахователни покрития.

ТЕХНОТЕСТ

Специфичната пазарна позиция на фирмата се обуславя от статута й на акредитирана изпитвателна лаборатория за транспортни изследвания, партнираща си с държавните ведомства, контролиращи безопасността в транспорта и участваща в транспонирането на европейските норми в българското законодателство. ТЕХНОТЕСТ АД е независима частна фирма, напълно самостоятелна и необвързана стопанска организация, която не влиза в състава на други икономически организации или обединения. Това осигурява независимост на фирмата от организациите, производители на продукцията, изпитвана от фирмата, от търговските организации, занимаващи се с вноса и продажбата на тази продукция и от лицата и организациите – потребители на тази продукция.
Предприятието изпълнява функции, делегирани от държавните институции, и паралелно на това се стреми да предоставя на пазара нови дейности, съответни на потребностите на клиентите, благодарение на своите високо квалифицирани специалисти с богат професионален опит, уникални стендове и добра техническа материална база. Фирмата успешно развива ново, уникално за страната ни направление, разширявайки областта на своята дейност с провеждане на изпитвания и сертификация на средства за физическа сигурност.