ЧЗВ

Застраховки

Как се определя цената на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?
Отчитат се следните технически характеристики на моторното превозно средство:

 • вид на моторното превозно средство;
 • обем на двигателя;
 • брой места;
 • територията на която ще се използва;
 • възрастта на водача;
 • години шофьорски стаж.
Какво да предприема при загуба на застрахователна полица и стикер на МПС?
При установяване на загуба на застрахователна полица и/или стикер е необходимо незабавно да се обърнете към представител на застрахователната компания.
Какъв е размерът на глобата, ако нямам сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?
Временно отнемане, на свидетелството за управление на моторното превозно средство на водача. Според Кодекса за застраховането, освен собственика на автомобила, при липса на сключена застраховка се санкционира и водачът на автомобила без Гражданска отговорност. Глобата за физически лица възлиза между 400лв. и 600 лв., а за юридически лица от 2000лв. до 5000лв. Задължение на водача на автомобила е да носи документ за сключена застраховка Гражданска отговорност за моторното превозно средство. Водачът е длъжен да залепи стикера, който получава при сключване на застраховката в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила. За липса на стикер глобата възлиза на 50лв.
Прекратява ли се Гражданска отговорност на автомобилистите при продажба на МПС?
Според Наредбата за задължително застраховане, застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите не се прекратява при преминаването на едно МПС в собственост от едно лице на друго. Застрахователната компания трябва да бъде уведомена в седем дневен срок за извършената промяна. Новият собственик има правото да избере, дали да прекрати договора с настоящата застрахователна компания, или да предпочете да сключи застраховка в друга компания.
В кои страни извън Европейския съюз мога да пътувам без Зелена карта?
Страните, в които можете да пътувате без Зелена карта са:
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Андора, Сърбия и Швейцария.
Какво да предприема при кражба или загуба на заключващо устройство,дистанцйонно управление,свидетелство за регистрация или регистрационната табела на МПС?
Ако загубите или Ви откраднат заключващо устройство, дистанционното управление, свидетелството за регистрация (талон) на МПС или регистрационните табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете и  Вашия Каско застраховател в срок от 24 часа от установяване на загубата.

При кражба незабавно уведомете РУ на МВР, на чиято територия се намирате. Незабавно уведомете фирмата, която е извършила маркирането на МПС. В срок до 24 часа уведомете писмено застрахователя.

При пожар незабавно уведомете противопожарната служба и изискайте служебна бележка. В срок до 24 часа писмено уведомете застрахователя.

При природни бедствия се обадете на метеорологичната служба на тел. 0900 12 015 и изискайте служебна бележка. Уведомете писмено застрахователя в срок до 3 дни след събитието.

Какво да предприема при кражба на МПС?

При кражба на МПС незабавно уведомете РУ на МВР, на чиято територия се е намирало превозното средство непосредствено преди кражбата.

В срок до 24 часа уведомете писмено Вашия Каско застраховател и запазете копие от уведомлението.
Запазете копие от застрахователната полица и общите условия, които застрахователят ще ви поиска в оригинал, както и всички други документи, които му предоставяте. Винаги предоставяйте на застрахователя исканите документи с опис или придружително писмо и вземете входящ номер и дата от застрахователя.

Документите, които се представят на застрахователя включват:

 • Застрахователната полица в оригинал;
 • Свидетелството за регистрация на МПС (малък и голям талон);
 • Служебна бележка от РУ на МВР, където сте уведомили за кражбата;
 • Постановление от съответната районна прокуратура за спиране на досъдебното производство, когато МПС не е открито;
 • Ключовете и дистанционните от МПС (включително резервните комплекти).

Винаги вписвайте в уведомлението при завеждане на щетата при застрахователя същите обстоятелства относно кражбата, каквито сте декларирали и пред РУ на МВР.

Какви са необходимите документи за завеждане на щети,които застрахованият или негов упълномощен представител трябва да представи?
 • Застрахователна полица и всички издадени приложения към нея;
 • Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;
 • Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение.
Каква е разликата между застраховките *Автокаско*и Гражданска отговорност?
Застраховката „Автокаско” осигурява получаване на обезщетение при нанесени щети на автомобила, неимуществените щети се покриват от „Гражданската отговорност”.

Застрахователят изплаща обезщетение по застраховката „Автокаско”, независимо от това дали водачът е виновен за щетата.

Съществуват ли механизми,чрез които държавата контролира застрахователния пазар и застрахователните компании?
Комисията, за финансов надзор /КФН/ регулира и надзирава застрахователите и застрахователния пазар. Сред основните задачи на институцията е защитата на правата и интересите на застрахованите лица. Чрез изработването и налагането на определени законови изисквания и правила, както и чрез контрол на участниците на пазара, Комисията за финансов надзор спомага за изграждането и функционирането на справедлив и открит пазар, и свежда до минимум възможностите за измами и манипулации.
Пострадалите роднини на виновния водач,причинил ПТП,получават ли обезщетение по Гражданска отговорност?
Да, по застраховка “Гражданска отговорност” вече се покрива и отговорността за причинените неимуществени и имуществени вреди, включително и на съпрузите и на всички роднини по права линия.
Кои застраховки са задължителни?
В Кодекса за застраховането е посочено, че задължителни са застраховките “Гражданска отговорност” на автомобилистите (свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства); “Злополука” за пътниците в превозните средства за обществен превоз. Задължителни са и много застраховки на Гражданска отговорност на лица, упражняващи различни професии (за лекари, нотариуси, строители, туроператори, охранители и други), които са установени с различни закони или с международен договор.

Кредити

Как да избера моя ипотечен кредит?
Най-подходящият кредит за Вас е този, който изцяло отговаря на вашите потребности (като размер, процент на финансиране и структура на кредитната сделка) и за който бихте платили най-ниска цена.

В резултат от конкуренцията между банките се предлагат множество кредитни продукти: с плаваща лихва, c фиксиран лихвен процент (до 10 годишен срок на кредита), както и комбинация от фиксирана лихва за първите години и плаваща за остатъчния срок на кредита. Договорите за кредит на различните банки предлагат разнообразни методики на лихвообразуване и някои защитни буфери, които предпазват лихвата по кредита от ръст на пазарните лихвени индекси. Срещат се и редица „форсмажорни клаузи“, които могат да доведат до промяна на фиксиран лихвен процент или до цялостна смяна на методиката за определяне на лихвения процент. Можете да избирате измежду разнообразни cхеми на погасяване – равни (анюитетни) вноски, намаляващи вноски, индивидуални схеми на погасяване, възможност за ползване на гратисен период по главницата. Различните банки ще ви финансират в различна степен спрямо определено обезпечение и ще изискват различно самоучастие.

Обезпечение по кредита може да бъде законна или договорна ипотека върху приемливи за банката недвижими имоти, които да бъдат задължително застраховани срещу пожар, природни бедствия и други рискове. По-рядко се допускат и допълнителни възможности за обезпечаване на кредита – залог на депозит, ДЦК и др.

Различни са и критериите, по които банките ще оценят вашата кредитоспособност, а от това зависи лихвения процент по вашия кредит и размера му.

Какъв погасителен план да избера - с анюитетни или намаляващи вноски?
При анюитетен погасителен план месечните вноски са равни през целия период на погасяване на кредита. Първоначалните вноски при намаляващ погасителен план са по-високи, отколкото при погасителен план с анюитетни вноски, следователно ако го изберете, кредитоспособноста Ви трябва да е по-висока, за да получите желания от Вас размер кредит.

Предимство на погасителния план с анюитетни вноски е, че позволява максимално финансиране според Вашите доходи, а на погасителния план с намаляващи вноски е, че през първите години на кредита се погасява по-голяма част от главницата, което води до по-ниско крайно оскъпяване на кредита.

Плаваща лихва или фиксирана лихва да избера?
Какво е плаваща лихва – повечето банки определят свой референтен лихвен процент, който заедно с фиксирана надбавка образува лихвените проценти по различите кредити. Референтният лихвен процент, според Закона за потребителския кредит и Закона за кредити за недвижими имоти на потребител, може да представлява единствено пазарен индекс (LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR) и/или индикатори, публикувани от Българската народна банка и/или Националния статистически институт, или комбинация от такива променливи.

Банките рекламират промоционалните фиксирани лихви за първите години от кредитите (максимално до 10 години) но най-важния критерий за цената на кредита е ГПР /годишния процент на разходите/.

Да ползвам ли гратисен период?
Проверете дали опцията за гратисен период няма да доведе до оскъпяване на кредита Ви. В повечето банки под “гратисен период” се има предвид само кратък период (до 12 месеца), в който не се изплаща главница, но лихвите се плащат ежемесечно.
В каква валута да изтегля кредита – лев, евро, или друга валута?
Валутата, която да бъде избрана за един дългосрочен кредит е въпрос, на който трудно би могло да се даде еднозначен отговор.

Все пак решаващи за избор на валутата са два основни фактора:

1) Валутата на доходите Ви и способността Ви за управление на валутния риск, който винаги е на лице, когато валутата на задълженията се различава от валутата на доходите.

Валутният риск е особено голям при избор на валута, различна от лев и евро, особено в случаите, когато кредитополучателите нямат достатъчно знание, опит и възможности за застраховане (хеджиране) срещу него.

2) Различната цена на кредита в различните валути. Върху цената на кредита отражение оказва не само лихвения процент, но и съпътстващите разходи от покриване на валутно-курсови разлики, в случаите, когато доходите Ви са в различна валута от тази на кредита или например, ако валутата на кредита не е тази, която сте договорили с продавача в предварителния Ви договор за покупка на жилище.

По-дълъг или по-кратък срок да избера?
От срока на кредита зависи Вашата месечна погасителна вноска, като те са в обратна зависимост – изборът на максимален срок означава най-ниска месечна вноска.

Вноската по кредита трябва да бъде много добре подбрана според Вашия бюджет. Тя не трябва да Ви тежи, но ако имате възможност – съкращавайте срока, защото това ще намали крайната цена на кредита Ви.

Защо е важно да не се допускат просрочия по кредити, за кредитната история и ЦКР?
Всяко просрочие по кредитно задължение (вкл. кредитна карта, овърдрафт, лизинг, стоков или бърз кредит), което допуснете за период, надхвърлящ 30 дни, оставя информация в Централния кредитен регистър за период от 5 години и е възможно да попречи на одобряването на следващ кредит, за който кандидатствате.

Цeнтралният кредитен регистър е информационна система за кредитната задлъжнялост на обслужваните от банките и небанковите финансови институции лица, организирана и поддържана от БНБ.

За таксите и комисионните и присъствието им в договора за кредит
Проверявайте дали в договора Ви за кредит таксите и комисионите са фиксирани или препращат към „Тарифата” на банката, което би могло да доведе до повишаването им в бъдеще.

Със Закона на кредитите за недвижими имоти на потребители, който касае всички ипотечни кредити на физически лица, се въведе ограничение за възможната неустойка при предсрочно погасяване на кредита, като за първите 12 месеца тя е до 1% от предсрочно погасената сума, а за останалия период банките не могат да начисляват такава неустойка.

Друга съществена промяна в регулациите от последните години е ограничаване на възможността банките да събират такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредита, както и забраната да събират повече от веднъж такси или комисиони за едно и също действие.